Valarauko (noun) plural: Valaraukar

Print Friendly, PDF & Email