1.) telta- (verb) 2.) telimbo (noun)

Print Friendly, PDF & Email