1.) ohtar (noun) 2.) mahtar (noun) 3.) ohtatyaro (noun) 4.) mehtar (noun)

Print Friendly, PDF & Email