1.) aew (noun) literally….”small” bird 2.) fileg (noun) literally…. “small” bird … plural: filig 3.) filigod (noun) literally…. “small” bird … plural:filig 4.) aewen (adjective) literally…. of birds

Print Friendly, PDF & Email