1.) gwaloth (noun) 2.) edlothia- (verb) literally…. to blossom 3.) edlothiad (verb) literally…. gerund of edlothia-

Print Friendly, PDF & Email