haunted mountain, mountain of phantoms (noun) (OE)

Print Friendly, PDF & Email