1.) thôr (noun) 2.) thoron (noun) plural: theryn 3.) thoronath (noun) collective plural of thoron

Print Friendly, PDF & Email