1.) aearon (noun) 2.) gaearon (noun)

Print Friendly, PDF & Email