1.) aegas (noun) plural: aegais…. literally…. a mountain peak 2.) aeglir (noun) literally…. a range of mountain peaks

Print Friendly, PDF & Email