1.) eitha- (verb) literally…. to treat with scorn 2.) iaew (noun)

Print Friendly, PDF & Email