aroma, scent, odour, smell (Sindarin, noun)

Print Friendly, PDF & Email