• Name

 • Thindraug
 • Thindraug
 • Thindraug
 • Contact Info

 • http://www.facebook.com/daniel.skogarson
 • About Yourself

 • Llymgîr Vórr, hêllðen nêɤirenvo (Nêmhevlôren Isylwnarieln).
  Nyâ vhy Lin, llymgîram êvlissnêɤn nôhðlwnarieln.
  Êvlamêlln unlêȣrȣhaym ur-ŵnêlln!

Print Friendly, PDF & Email