1.) talan (noun) literally: floor, ground …stem: talam-) 2.) talma (noun) literally: foundation, root
3.) sundo (noun)

Print Friendly, PDF & Email