sarnas (noun) literally…. a pile of stones

Print Friendly, PDF & Email