1.) naina- (verb) 2.) nyéna- (verb) 3.) nainië(noun) 4.) nairë (noun) 5.) noi (noun)

Print Friendly, PDF & Email