1.) eiliant (noun) literally…. sly bridge 2.) ninniach (noun)

Print Friendly, PDF & Email